İnteraktif CD

15 Nisan 2005 - 25787          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8636 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Mali Yardımların Uygulanmasına İlişkin "Çerçeve Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8630 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2005/8630 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2005/8686 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi Amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sağlanan Kredinin 4 üncü Dilimini Teşkil Eden Toplam 7.000.000 Euro Tutarındaki Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Ekli Tamamlayıcı Anlaşmanın, 05/04/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2005/8686 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi Amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sağlanan Kredinin 4 üncü Dilimini Teşkil Eden Toplam 7.000.000 Euro Tutarındaki Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Ekli Tamamlayıcı Anlaşmanın, 05/04/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Adalet, Maliye,Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar,Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

- Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2005/20)- Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2005/20)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/3 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2005/3)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 36)

- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 36)- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 36)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları