İnteraktif CD

13 Nisan 2005 - 25785          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8661 Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

- 2005/8671 İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Vekili Sadık YAKUT, Yurt Dışından Döndüğü Tarihten İtibaren de TBMM Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Ana Statü

- Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/16)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/16)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/17)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/17)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/44 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/118 (5272 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/8 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/118 (5272 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/8 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları