İnteraktif CD

08 Nisan 2005 - 25780          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

- 2005/8613 Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik (2001/3/AT ile Değişik 74/150/AT)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları