İnteraktif CD

01 Nisan 2005 - 25773          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/8567 Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2005/8567 Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/8585 Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2005/8585 Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/8618 Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar,Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülmekte Olan Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi Projesinin Finansmanı Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teati Edilen Nota ve Eki Müzakere Kaydı ile Nota Teatisi'ne Bağlı Olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ile İmzalanan Kredi Anlaşması'nın, Yürürlüğe Girmesi ve Söz Konusu Nota, Eki Müzakere Kaydı ve Kredi Anlaşması ile İlgili Olarak Tahakkuk Edecek Masraf, Ücret ve Komisyonları Bütçesinden Ödemeye Hazine Müsteşarlığı'nın Yetkili Kılınması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8579 235 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığına Alınan 18 Kişi ile İlgili Hükümlerin İptali Hakkında Karar

- 2005/8591 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2005/8604 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması ve 2002/3858 Sayılı Kararnamenin Eki Listenin 1 Sıra Numarasındaki Yerin Söz Konusu Kararname Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- 2005/8556 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- 2005/8616 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2005/8626 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 8)- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 8)

- Yüksek Planlama Kurulunun e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı (No: 2005/5) Sayılı Kararı

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları