İnteraktif CD

31 Mart 2005 - 25772          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- 2005/8564 Londra Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı İrfan Celal ACAR'ın, Lübnan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanması Hakkında Karar

- Başbakanlık, Millî Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dernekler Yönetmeliği- Dernekler Yönetmeliği

- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Kar-şılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Kar-şılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 01/04/2005 Tarihinden 31/12/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No : 2005/2)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları