İnteraktif CD

30 Mart 2005 - 25771          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5324 Kozmetik Kanunu- 5324 Kozmetik Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8752 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Karar- 2005/8752 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Milli Savunma, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

Yönetmelik

- Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik- Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 5. ve 20. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları