İnteraktif CD

16 Mart 2005 - 25757          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 841 Geleneksel Türk El Sanatları Üretici ve Sanatkârlarının Sorunlarının Araştırılarak, El Sanatlarının Geliştirilmesi, Korunması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8554 Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (No: 2005/11)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 3. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları