İnteraktif CD

15 Mart 2005 - 25756          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5310 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5310 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

-5315 Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-5315 Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM Kararı

- 840 (10/152, 216) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Tebliğler

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6) (Tedavi Yardımı)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/6)

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2005/1)- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2005/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları