İnteraktif CD

13 Mart 2005 - 25754          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etme-sine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-cılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7)- 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7)

- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi ile İlgili Tebliğ- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi ile İlgili Tebliğ

- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin (D3) Listesi ile İlgili Tebliğ- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin (D3) Listesi ile İlgili Tebliğ

- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi ile İlgili Tebliğ- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi ile İlgili Tebliğ

- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi ile İlgili Tebliğ- 2005 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi ile İlgili Tebliğ

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ   - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ