İnteraktif CD

02 Mart 2005 - 25743          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/8526 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi Amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Tamamlayıcı Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2005/8526 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi Amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Tamamlayıcı Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/8551 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı ile İlgili Karar- 2005/8551 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Oranı ile İlgili Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 5)- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 5)

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Maliye, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde Çalışan Nakle Tabi Personelin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakledilmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik- Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

- Maliye Bakanlığının Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi (Sıra No:2005/l)- Maliye Bakanlığının Taahhüt ve Sözleşme Tasarılarının Vizelerine İlişkin Genelgesi (Sıra No:2005/l)

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 94)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 94)

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33, (4842 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2004/101 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33, (4842 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2004/101 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2, 11 ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 6 Adet Karar

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulunun 19 Sayılı Kararı - Yüksek Seçim Kurulunun 63 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları