İnteraktif CD

28 Ocak 2005 - 25710          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5286 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5286 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8337 Merkezi Afyon İli, Sinanpaşa İlçesinde Bulunan "Sincanlı İlçesi Merkez ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği"nin Adının "Sinanpaşa İlçesi Merkez ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2004/8339 Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2005/8374 Ulusal Petrol Stoğu Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Atama Kararları

- 2005/8373 Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 344)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 344)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 35)

- 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları