İnteraktif CD

18 Ocak 2005 - 25704          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5287 Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun- 5287 Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun

- 5288 Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5288 Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM Kararları

- 833 (10/111, 160, 180) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

- 834 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

- 835 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8353 Merkezi Çankırı Olmak Üzere "Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği"nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2005/8377 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar- 2005/8377 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

- 2005/8378 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar- 2005/8378 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Yönelik Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Cumhurbaşkanlığı, Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Tebliğler

- Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince;İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına ilişkin 2005 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

- Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (2005/1-2)

- İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2005/3)

- Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğ

- Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4- Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları