İnteraktif CD

15 Ocak 2005 - 25701          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/8367 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2005/8367 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

-2005/8375 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar-2005/8375 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

-2005/8376 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2005 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Düzenlenmesi Hakkında Karar-2005/8376 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2005 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Düzenlenmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 288)

- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2005/1)- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2005/1)

- Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)- Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları    - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları