İnteraktif CD

13 Ocak 2005 - 25699          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sınır TespitKararları

- Sınır Tespitine Dair Üç Adet Karar

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilâtına Atanacak Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Memurları Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Memurları Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teş kilatı Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teş kilatı Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

- Millî EğitimBakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği- Millî EğitimBakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği- T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliği

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

- Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik- Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik

- Doğal Gaz İletim Şebekelerine Yapılacak Bağlantılara İlişkin Usul ve Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar- Doğal Gaz İletim Şebekelerine Yapılacak Bağlantılara İlişkin Usul ve Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

- Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Sofra ve Gıda Sanayii Tuz Tebliği (No: 2004/44)

- Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (No: 2004/45)

- Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği (No: 2004/46)

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Okratoksin A Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği (No: 2004/ 47)

- Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/48)

- Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/49)

- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi Hakkında Tebliğ

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- Türkiye CumhuriyetMerkez Bankasınca, Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Hakkında Tebliğ- Türkiye CumhuriyetMerkez Bankasınca, Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/56, (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile İlgili), K: 1997/58 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/56, (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile İlgili), K: 1997/58 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları