İnteraktif CD

12 Ocak 2005 - 25698          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği- Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği

- Asansör Yönetmeliğinde (95/16/AT) Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik

- Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelik- Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yönetmeliği

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 433)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 433)

- Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkındaki Tebliğ'de DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/1)

- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ

- İşkolu TespitKararı (No: 2005/2)- İşkolu TespitKararı (No: 2005/2)

- İşkolu TespitKararı (No: 2005/3)- İşkolu TespitKararı (No: 2005/3)

- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/3/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No : 2005/1)

Kurul Kararı

- Tütün Mamulleriyle İlgili Olarak Basın Yayın Organlarında Fiyat Duyurusu Mahiyetinde İlan Yayımlanamayacağına İlişkin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 1330)

DÜZELTME

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları