İnteraktif CD

07 Ocak 2005 - 25693          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/8313 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararı

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

Tebliğler

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)

- Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2005/1)

- Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/2)

- Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (2005/3)

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/4)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2005/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları