"
tammetin.jpg (2780 bytes)

2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu

Kanun No:28.12.2004

Resmi Gazete Tarihi:06.01.2005

Resmi Gazete Sayısı:25692 1. Mükerrer

Gider bütçesi

MADDE 1. - Katma bütçeli idarelerin 2003 Mali Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.200.795.000.400.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Gelir bütçesi

MADDE 2. - Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.849.853.968.350.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

Denge

MADDE 3. - 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 649.058.967.950.000 liralık gelir fazlası meydana gelmiştir.

Tamamlayıcı ödenek

MADDE 4. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 10.215.597.950.000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devredilen ödenek

MADDE 5. - 2003 Mali Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 146.890.519.700.000 liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İptal edilen ödenek

MADDE 6. - Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 534.460.656.150.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

Kişi borçları

MADDE 7. - Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zorunlu nedenlerle takip ve tahsil imkanı kalmayan 286.275.350.000 liralık kişi borcu terkin edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29 Aralık 2004

Cetvelleri alınmamıştır.
tammetin.jpg (2780 bytes)