"
tammetin.jpg (2780 bytes)

2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

Kanun No:28.12.2004

Resmi Gazete Tarihi:06.01.2005

Resmi Gazete Sayısı:25692 1. Mükerrer

Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı

MADDE 1. - a) Katma bütçeli idarelerin 2005 yılında yapacakları hizmetler için 15.846.891.460 Yeni Türk Lirası ödenek verilmiştir.

b) Katma bütçeli idarelerin 2005 yılı gelirleri 2.160.082.000 Yeni Türk Lirası öz gelir, 13.686.809.460 Yeni Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 15.846.891.460 Yeni Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

Bağlı cetveller

MADDE 2. - Katma bütçeli idarelerin;

a) Ödenek dağılımı (A),

b) Gelirleri, her bir idarenin bütçesine ekli (B),

c) Gelirlerin dayandığı hükümler (C),

d) Kurumların 2005 yılında 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azami satın alma bedelleri (T),

İşaretli cetvellerde gösterilmiştir.

Katma bütçeli idareler tarafından yapılacak harcamalar hususunda 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetveldeki hükümler uygulanır.

Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların takibi

MADDE 3. - Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından da takip edilir.

Bazı ödeneklerin kullanılmasına ilişkin işlemler

MADDE 4. - a) 1. 14.7.2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun 25 inci,

2. 14.7.2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanunun geçici 3 üncü,

3. 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 55 inci (sadece Karayolları Genel Müdürlüğünce),

Maddelerine dayanılarak tahsil edilen tutarları, kurum bütçelerinde bu kanunlarda belirtilen amaçlar için tertiplenen ödenekten kullandırmak üzere bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili tertiplerine aktarma yapmaya, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığında ödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2004 yılından devredenler de dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Sermaye ödenekleri, "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

Yukarıda sayılan kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri ile 5217 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uygulanmaz.

b) 1. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan her türlü taşınmaz mallar ile iletim ve iletişim alt yapısının kendi kullanımı dışında kalan kısmının kira ve kullanım bedellerinden elde edilecek gelirleri,

2. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bölünmüş yol veya Devlet ve il yolları yapım hizmetlerinde kullanılmak üzere, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrine verilenler ile Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmaz satışından elde edilecek gelirleri,

3. (2) numaralı bentte belirtilen esaslar çerçevesinde; Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallar ile tescil edilmek kaydıyla Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da tescil edilmeye (Tescil edilmeye uygun taşınmaz malları tescil etmeye ve ettirmeye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.) elverişli taşınmaz mallardan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının talebi, Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile tespit edilenlerin satışından elde edilecek gelirleri,

İlgili kuruluş bütçesine konulan ödeneklerden kullandırmak üzere kurumun (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre kuruluş bütçesinin ilgili tertiplerine aktarma yapmaya, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığında ödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2004 yılından devredenler de dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Sermaye ödenekleri, "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

c) (b) fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerine göre satışı yapılacak taşınmaz malların, ilgili kuruluşların ve belediyelerin görüşlerini almak ve çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, her ölçekte imar planı yapımı ve bunlara ilişkin onama işlemleri 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re'sen yapılır. İlgili kuruluş ve belediyeler görüşlerini onbeş gün içinde bildirmek zorundadır. Karayolları Genel Müdürlüğü, satışa konu taşınmazlardan uygun görülenler için 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın, 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Kanuna tabi ekspertiz şirketlerine rayiç bedel tespit ettirmeye, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine her ölçekteki imar planlarını yaptırmaya, ilan, reklam veya pazarlama gibi konularda hizmet satın almaya ve bütün bu giderler için satılan taşınmazların tahsil edilen satış bedellerinin % 2'sini geçmemek üzere, bu bedellerden ödeme yapmaya yetkilidir.

d) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan ihtiyaç fazlası olanların satışı veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri, Genel Müdürlüğün sermaye giderlerinde kullanılmak üzere bir yandan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetveline özel gelir, diğer yandan (A) işaretli cetveline özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi

MADDE 5. - Karayolları Genel Müdürlüğünce, yol ve otoyol bakım işleri için yılları bütçelerinde yer alan ödeneklerin yarısını geçmemek üzere ilgili Bakan onayıyla gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilebilir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler

MADDE 6. - a) 29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

b) Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde inşaat ve büyük onarım projeleri arasında yer alan ve Genel Müdürlük onayı ile il müdürlüklerince yaptırılması uygun görülen işlerin karşılıkları münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki ödenekten il müdürlüklerine yardım yolu ile ödenebilir.

Yüksek öğretim kurumları ile ilgili hükümler

MADDE 7. - a) Yüksek öğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satış bedelleri, Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları indeksine göre, yüksek öğretim kurumları tarafından her yıl yeniden tespit edilir.

b) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna tabi yüksek öğretim kurumlarında kayıtlı yüksek öğrenim öğrencilerinin her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, bu kurumların bütçelerinde tertiplenen ödeneklerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve usûller çerçevesinde kullanılmak üzere kurumlar adına T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde açılacak hesaba yatırılır.

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin 97.01.02.00-09.4.1.00-2-03.5.9.04 (Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi) tertibinde yer alan ödenek, mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere bu proje kapsamında lisansüstü eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının bütçelerinin ilgili tertiplerine, görevlendirilen öğrencilerin sayıları ve öğrenim alanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca aktarılır.

d) 2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek 25, ek 26, ek 27 nci maddeleri ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca tahsil edilen tutarları, yüksek öğretim kurumları bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerden kullandırmak üzere kurumların (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye ve bütçelenen ödenekten gelir gerçekleşmesine göre ilgili tertiplere aktarma yapmaya, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığında ilgili tertiplere ödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri (2004 yılından devredenler de dahil) ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Sermaye ödenekleri, "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programıyla ilişkilendirilir.

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre tahsil olunan tutarlar, yüksek öğretim kurumları adına T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde açılacak hesaba yatırılır ve harcamalar bu hesaptan yapılır.

2547 sayılı Kanunun 46, 58, ek 25, ek 26, ek 27 nci maddeleri ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin bu maddeye aykırı hükümleri ile 5217 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uygulanmaz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler

MADDE 8. - 5217 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde uygulanır:

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlaları ile daha önceki yıllarda meydana gelen gelir fazlalarını kesin hesabın çıkarılması ve onaylanmasını beklemeksizin bir yandan ilgili gelir tertiplerine gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu şekilde kaydedilecek ödenek karşılıklarının kesin hesap farkından doğacak ödenek ihtiyacı yıl içinde gerçekleşecek gelirden mahsup edilir.

Bu ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Sermaye ödenekleri, "2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yılı yatırım programı ile ilişkilendirilir.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler

MADDE 9. - 5217 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde uygulanır.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bir yandan ilgili gelir tertiplerine gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait ödeneklerden, bu Genel Müdürlükte fiilen çalışan tüm personele Sağlık Bakanının onayı ile ek ödeme yapılabilir.

2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun uygulanması

MADDE 10. - Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11. - Bu Kanun 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12. - Bu Kanunun;

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı,

b) Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Milli Eğitim bakanları,

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanları,

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Sağlık bakanları,

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Tarım ve Köyişleri bakanları,

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Çevre ve Orman bakanları,

g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları,

Yürütür.

29 Aralık 2004

Cetveller alınmamıştır.
tammetin.jpg (2780 bytes)