İnteraktif CD

04 Ocak 2005 - 25690          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/8298 Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konyansiyonel Silahların kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmenin 1 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin, Sözleşmeye Çekince Konulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8254 Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ticari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2004/8256 Özelleştirme Programında Bulunan Kuruluşların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Maden Hurdalarının Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na Satış Yoluyla Devri Hakkındaki 7/2156 Sayılı Kararna menin Kapsamı Dışına Çıkarılması Hakkında Karar

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Kültür veTurizm Bakanlıklarına AitAtama Kararları

Yönetmelik

- Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay MeslekMensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları