"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi

Seri No:2005/1

Tarihi:03.01.2005

MADDE 1 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası I/M Sayılı Genelgesi'nin "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NEZDİNDE KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI VE SÜPER DÖVİZ HESABI ADI ALTINDA HESAP AÇILMASI"na ilişkin 33'üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarının Tanımı ve Özellikleri

Madde 33 - Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesapları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca geliştirilen sisteme göre işleyen, yurt dışında ikamet eden, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan T.C.Vatandaşları veya 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge'ye (Belge) sahip gerçek kişiler tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde, belirlenmiş dövizler üzerinden açılan döviz mevduat hesaplarıdır.

Açılan bu hesaplar karşılığında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca hesap sahipleri adına "Kredi Mektubu" veya "Süper Döviz Hesabı Cüzdanı" düzenlenir.

Kredi Mektubu, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı açılması karşılığında düzenlenen, üzerinde yazılı olan miktara kadar dövizin, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya yurt dışında kendileriyle özel anlaşma yapılan aracı bankalar tarafından üzerinde hüviyeti bildirilen ilgilisine ödeme yapılabilmesini sağlayan bir belgedir.

Süper Döviz Hesabı Cüzdanı, Süper Döviz Hesabı açılması karşılığında düzenlenen, hesabında kayıtlı miktardaki dövizin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgilisine ödenebilmesini sağlayan hesap cüzdanıdır.

Bir şahıs adına açılan Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarının her biri ayrı ve bağımsız olarak işleme tabi tutulur.

Bu hesaplar ve Kredi Mektupları ile Süper Döviz Hesabı Cüzdanları herhangi bir şekilde teminat olarak kullanılamaz ve bunlardan doğan alacak üçüncü şahıslara devir veya temlik edilemez."

MADDE 2 - I/M Sayılı Genelge'nin "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASİ NEZDİNDE KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI VE SÜPER DÖVİZ HESABI ADI ALTINDA HESAP AÇILMASI"na ilişkin 34"üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabını Açtırabilecek Kişiler

Madde 34 - Yurt dışında ikamet eden, oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan geçerli T.C.Kimliğine (T.C.Pasaportu veya T.C. Nüfus Cüzdanı) veya 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge'ye sahip gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı ve Süper Döviz Hesabı açtırabilirler.

18 yaşından küçükler ile turistik, ticari veya sair amaçla yurt dışına seyahat edenler adına hesap açılamaz.

Bu hesaplar "Tek" veya "Müşterek" hesap olarak açtırılabilir. "Tek Hesap" tek kişi adına açılan ve o kişi tarafından tasarruf edilebilen hesaptır.

"Müşterek Hesap", geçerli T.C.Kimliği / Belge hamili karı ve koca adına "Ve" / "Veya"lı olarak açılabilir. Eşlerden birinin hesap açma özelliğine sahip olması yeterlidir.

"Ve"li hesap karı-kocanın birlikte, "Veya"lı hesap karı ve kocanın ayrı ayrı tasarruf yetkisine sahip oldukları hesaptır.

"Veya"lı hesap sahiplerinden birinin, diğeri aleyhine mahkemeye veya icraya başvurmaları ve bu merciilerce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına usulü dairesinde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı tebliğ edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaptan ödeme yapılmasını durdurur. Hesap sahipleri bu yola başvurmaksızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sadece bir ihtarname göndermek suretiyle hesaptan diğerine ödeme yapılmasına engel olamazlar."

MADDE 3 - I/M Sayılı Genelge'nin "TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NEZDİNDE KREDİ MEKTUPLU DÖVİZ TEVDİAT HESABI VE SÜPER DÖVİZ HESABI ADI ALTINDA HESAP AÇILMASI"na ilişkin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesabında Vade, Faiz Oranları ve Müşterek Hükümler

Madde 39 -

     a) Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları
     Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı bir veya iki yıl vadeli olarak açılır. 
     Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesaplarına vade bitiminde;
1)    Euro karşılığında açılan hesaplar için,
     1 yıl vadeli olanlara         % 2,50
     2 yıl vadeli olanlara yıllık     % 2,75
2)    ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,
     1 yıl vadeli olanlara         % 2,25
     2 yıl vadeli olanlara yıllık     % 2,75
3)    İngiliz Sterlini karşılığında açılan hesaplar için,
     1 yıl vadeli olanlara         % 4,50
     2 yıl vadeli olanlara yıllık     % 4,75
4)    İsviçre Frangı karşılığında açılan hesaplar için,
     1 yıl vadeli olanlara         % 1,00
     2 yıl vadeli olanlara yıllık     % 1,00
     b) Süper Döviz Hesaplarında Vade ve Faiz Oranları
     Süper Döviz Hesabı bir, iki veya üç yıl vadeli olarak açılır. 
     Süper Döviz Hesaplarına vade bitiminde;
1)    Euro karşılığında açılan hesaplar için,
     1 yıl vadeli olanlara         % 3,00
     2 yıl vadeli olanlara yıllık     % 3.75
     3 yıl vadeli olanlara yıllık     % 4.25
2)    ABD Doları karşılığında açılan hesaplar için,
     1 yıl vadeli olanlara         % 3,00
     2 yıl vadeli olanlara yıllık     % 3,75
     3 yıl vadeli olanlara yıllık     % 4,50
     oranında faiz tahakkuk ettirilir."

MADDE 4 - Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yeni faiz oranları yürürlük tarihinden itibaren açılan ve vadesi yenilenen hesaplara uygulanır.
tammetin.jpg (2780 bytes)