İnteraktif CD

31 Aralık 2004 - 25687          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8289 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2004/8289 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2004/8306 Çek Cumhuriyeti Vatandaşlarına 1/1/2005 Tarihinden İtibaren Vize Muafiyeti Tanınmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2004/8308 Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Üzerinden Alınmakta Olan Şans Oyunları Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/8308 Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Üzerinden Alınmakta Olan Şans Oyunları Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2004/8318 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında V. Bölge Müdürlüğüne Bağlı İller Arasında Yer Alan Niğde İlinin, XI. Bölge Müdürlüğüne Bağlı İller Arasına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

- 2004/8321 Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

- 2004/8323 Bitlis İli Ahlat İlçesi Emniyet Amirliğinin,İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 2004/8325 Çeşitli Kanunlara Göre Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

- 2004/8326 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2004/8326 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Yönetmelikler

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

- Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Genelge

- Görev Dağılımı ile İlgili 2004/32 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- 30/4/2003 Tarih ve 25094 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2005 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2004/41)

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/14 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/21)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: (2005/1)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: (2005/2)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2005/3)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: (2005/4)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: (2005/5)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2005/6)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/7)

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 25)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 25)

- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 79)- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 79)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/108 (5253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/108 (5253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları