İnteraktif CD

18 Aralık 2004 - 25674          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8176 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Kalan İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine Tahakkuk Eden Payların % 35'inin İller Bankasınca Ayrılarak Büyükşehir Belediyelerine Verilmesi Hakkında Karar- 2004/8176 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Kalan İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine Tahakkuk Eden Payların % 35'inin İller Bankasınca Ayrılarak Büyükşehir Belediyelerine Verilmesi Hakkında Karar

- 2004/8177 Karadeniz Sahil Yolunun Tamamlanabilmesi Amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2004/8178 Uluslararası Piyasalardan Ham Petrol Teminine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2004/8187 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/8187 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2004/8205 Muğla Yalıkavak Yat Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Atama Kararları

- 2004/8175 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyeliklerine, Dr. E. Aydın ÖZKUL ile Metin İlyas AKSOY'un Atanmalarına DairKarar

- Millî Savunma Bakanlığına Ait AtamaKararı

Yönetmelikler

- Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hak kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hak kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre ve Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Çevre ve Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği Genelge- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği Genelge

- 1981/2 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2004/31 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Tebliğler

- Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesindeki İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgesinin Koordinatları

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 62)- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 62)

- 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları