İnteraktif CD

17 Aralık 2004 - 25673          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu- 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Sağlık ile Kültür ve TurizmBakanlıklarına AitAtama Kararları

Görevlendirme Kararı

- Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı MetinYALMAN'ın. Basın İlân Kurumu Genel Kurul Üyeliğinde Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (No: 2004/55)

Yönetmelikler

- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

- GözlükçülükRuhsatnamesi Verilmesi İçinGerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği- GözlükçülükRuhsatnamesi Verilmesi İçinGerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği

- İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik- İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

- Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 25 inci Maddesine Göre 2005 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No : 2004/01)

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2004/02)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları