"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

5225 sayılı "Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Esas No:2004/84

Karar No:2004/14 (Yürürlüğü Durdurma)

Resmi Gazete Tarihi:14.12.2004

Resmi Gazete Sayısı:25670

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Haluk KOÇ ve Orhan ERASLAN ile 116 milletvekili

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 14.7.2004 günlü, 5225 sayılı "Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu"nun:

A- 11. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... Bakanlık denetim elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları..." ibaresinin,

B- 12. maddesinin birinci fıkrasının;

1- İlk tümcesinde yer alan "... ve Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere ..." ibaresinin,

2- (a) bendinin,

3- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin "Uyarma cezasına rağmen, gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ilk cezanın tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde yeni uyarma cezasını gerektiren fiil veya fiillerin tespiti ile ..." bölümünün,

4- (c) bendinin,

Anayasa'nın 2., 11., 38., 40. ve 128. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ile bu fıkra, bend, bölüm ve ibarelerin uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

I- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN GEREKÇESİ

14.7.2004 günlü, 5225 sayılı "Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu"nun dava konusu kuralarının Anayasa'ya aykırılığı ve uygulanmaları durumunda giderilmesi olanaksız zararların doğabileceği ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

II- YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, esas inceleme raporu, iptali istenilen fıkra, bend, bölüm ve ibarelerle dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

14.7.2004 günlü, 5225 sayılı "Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu"nun:

11. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... Bakanlık denetim elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları..." ibaresi, 8.12.2004 günlü, Esas: 2004/84, Karar: 2004/124 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

12. maddesinin birinci fıkrasının; ilk tümcesinde yer alan "... ve Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere ..." ibaresine, (a) bendine, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin "Uyarma cezasına rağmen, gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ilk cezanın tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde yeni uyarma cezasını gerektiren fiil veya fiillerin tespiti ile ..." bölümüne ve (c) bendine yönelik iptal istemleri, 8.12.2004 günlü, Esas: 2004/84, Karar: 2004/124 sayılı kararla reddedildiğinden bu kurallara ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

III- SONUÇ

14.7.2004 günlü, 5225 sayılı "Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu"nun:

A- 11. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... Bakanlık denetim elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları ..." ibaresi, 8.12.2004 günlü, E. 2004/84, K. 2004/124 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA,

B- 12. maddesinin birinci fıkrasının;

1- İlk tümcesinde yer alan "... ve Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere ..." ibaresine,

2- (a) bendine,

3- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin "Uyarma cezasına rağmen, gerekli düzeltmenin yapılmaması veya ilk cezanın tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde yeni uyarma

cezasını gerektiren fiil veya fiillerin tespiti ile ..." bölümüne,

4- (c) bendine,

yönelik iptal istemleri, 8.12.2004 günlü, E. 2004/84, K. 2004/124 sayılı kararla reddedildiğinden, bu kurallara ilişkin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, 8.12.2004 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan          Başkanvekili      Üye                 
Mustafa BUMİN      Haşim KILIÇ      Sacit ADALI             
                                           
                                           
Üye           Üye          Üye                 
Fulya KANTARCIOĞLU    Tülay TUĞCU      Ahmet AKYALÇIN            
                                           
                                           
Üye           Üye          Üye                 
Mehmet ERTEN       Mustafa YILDIRIM    Fazıl SAĞLAM             
                                           
                                           
Üye                       Üye                 
A. Necmi ÖZLER                 Serdar ÖZGÜLDÜR           

tammetin.jpg (2780 bytes)