İnteraktif CD

03 Aralık 2004 - 25659          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5262 Organik Tarım Kanunu- 5262 Organik Tarım Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/8110 Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

- 2004/8118 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/8118 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2004/8127 Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen Bazı İşlemlerle İlgili Asgari Tutarın Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar- 2004/8127 Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen Bazı İşlemlerle İlgili Asgari Tutarın Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar

- 2004/8129 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2005 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar- 2004/8129 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2005 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

- 2004/8141 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yeşilmahalle-Boztepe Kümeevler-Uzunkaş Deresi Taşkın Koruma Kanalı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

Atama Kararları 2004/8116 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Bir Adet Karar

Yönetmelik

- 2004/8106 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği- 2004/8106 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

Genelgeler

- 2005 Yılının - 2005 Yılının "Özürlülerin İstihdamı Yılı" Olarak İlan Edilmesi ile İlgili 2004/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Resmi Yazışma Kuralları ile İlgili 2004/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Resmi Yazışma Kuralları ile İlgili 2004/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/57)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/57)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/58)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/58)

- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2004/6)- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2004/6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları