İnteraktif CD

02 Aralık 2004 - 25658          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2004/8109 Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2004/8109 Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Geçici Taşra Teşkilatının Kaldırılması Kararı

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın XXI inci Bölge Müdürlüğü Sınırları Kapsamındaki Baraj İnşaatının Kontrollük Hizmetlerini Yürütmek Üzere Kurulan İnşaat Kontrol Başmühendisliği'nin Kaldırılması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- 2004/8125 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik- 2004/8125 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 2004 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

- Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

- Bingöl Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/7)

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/8)

- Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

- İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurul Kararı (No: 2004/7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları