İnteraktif CD

01 Aralık 2004 - 25657          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

-5259 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-5259 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8105 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2004 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- 2004/8122 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

- Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Genelgeler

- Yöneticilerin Fotoğraflarının Asılması Uygulamasına Son Verilmesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi (2004/26)

- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi ( 2004/27)

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/24)

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2004/35)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları