İnteraktif CD

20 Kasım 2004 - 25646          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

Yönetmelikler

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/2)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 287)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 341)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 341)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/18)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/19)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/23)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/25)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/26)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları