İnteraktif CD

12 Kasım 2004 - 25641          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 827 Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray AYDIN'ın Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

- 828 Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU'nun Yüce Divana Sevkine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2004/8057 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2004/8057 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8065 Erzurum İli, Yenişehir Belediyesi'nin Adının "Palandöken" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 158) (Aylık ve Ücretlere İlişkin Yeni Türk Lirası İşlemleri)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-42 Sayılı Kararı

- Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/156 (4771 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/98 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/156 (4771 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/98 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları