İnteraktif CD

06 Kasım 2004 - 25635          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5251 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun- 5251 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/8034 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı ile Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliği- Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliği

Tebliğ

- Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/86 (4969 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/6 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/86 (4969 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/6 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları