İnteraktif CD

05 Kasım 2004 - 25634          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Tebliğler

-- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 253)-- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 253)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/51)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/51)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/42)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/9 (4726 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/47 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/9 (4726 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/47 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/11 (4726/9 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/49 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/11 (4726/9 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/49 Sayılı Kararı

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları