İnteraktif CD

22 Ekim 2004 - 25621          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7979 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2005 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine Danıştay Üyesi Emine Işın ESEN'in Seçilmesine Dair Karar

Atama Kararları

- Başbakanlık, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Genelge

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 8 Eylül 2004 Tarihli Toplantısı ile İlgili 2004/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (No: 2004/1)- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (No: 2004/1)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/6)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/2 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/15)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/16)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/17)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/481, (1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İlgili), K: 2004/91 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/481, (1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İlgili), K: 2004/91 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları