İnteraktif CD

20 Ekim 2004 - 25619          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7898 Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2004/7935 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün, Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Bursa Polis Koleji Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

- 2004/7956 177 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

- 2004/7964 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

Yönetmelikler

- 2004/7955 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik'in Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2004/7955 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik'in Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği- Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği

- Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları