İnteraktif CD

08 Ekim 2004 - 25607          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 819 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Manisa Milletvekili Bülent ARINÇ'ın Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7896 "Doku tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması (ETS 84)" ve "Ek Protokol ETS 89)"ün Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

Tebliğler

- Bazı Şahsi Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 4)

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 24)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 24)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları