İnteraktif CD

07 Ekim 2004 - 25606          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar

- 5235 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun- 5235 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

5236 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun5236 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7879 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2004/7879 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Devlet, Millî Savunma, İçişleri,Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

- Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği- Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/24)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/39)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2004/40)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2004/2)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları