İnteraktif CD

23 Eylül 200 - 25592          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7849 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaş ması'nın Cenevre Metni'ne ve Marka Kanunu Andlaşması'na 1/1/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Katılmamız Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7888 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar- 2004/7888 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Görevden Alma Kararı

- İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nun Görevden Alınması Hakkında Karar

Atama Kararları

- 2004/7851 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- Milli Eğitim ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Türk Medeni Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanma sına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik- Türk Medeni Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanma sına İlişkin Tüzük Kapsamında Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

- İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

- Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/27)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/34)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

- Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları