İnteraktif CD

15 Eylül 2004 - 25584          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7805 İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Krokide Yer ve Sınırları İşaretlenen Alanın, İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi'ne Dahil Edilmesine Dair Karar

Bakanlığa Vekâlet İşlemi

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Maliye, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

Tebliğler

- 16/2/2004 Tarihli ve 2004/6840 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 9) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 31)- 16/2/2004 Tarihli ve 2004/6840 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 9) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 31)

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 34)

- Sivas Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları