İnteraktif CD

14 Eylül 2004 - 25583          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları