İnteraktif CD

10 Eylül 2004 - 25579          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7815 Samsun İli, 19 Mayıs Belediye Başkanlığı'nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- 2004/7808 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2004/7808 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

- Tenis Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- 2003/9 Sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2004/4)- 2003/9 Sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2004/4)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/42)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/42)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/43)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/43)

- Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ

- Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları