İnteraktif CD

08 Eylül 2004 - 25577          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7793 122 Kişinin Türk Vatandaşlığından Alınması ve 30 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İstisna Sözleşmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

- Eti Alüminyum A. Ş. Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

- Eti Alüminyum A. Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

Tebliğler

- Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/71 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları