İnteraktif CD

04 Eylül 2004 - 25573           

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- 2004/7788 Yeniden Yapılandırma Kurulunda Boş Bulunan Üyeliğe, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Cemalettin Uslu (Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi)'nun Atanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Gaz İletim Şebekelerine Yapılacak Bağlantılara İlişkin Usul ve Esaslar

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 85) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 85)

- Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ - Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri