İnteraktif CD

17 Ağustos 2004 - 25556           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

17.08.2004 Salı Sayı: 25556 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Büyükelçi Mehmet Yiğit ALPOGAN'ın Atanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliği

2

- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

15

- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

23

- Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

25

Tebliğler

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

32

- Eskişehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5)

37

- Nevşehir Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/05-2004/06)

40

DÜZELTME

- Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği ile İlgili

46

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

48

c- Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

0