İnteraktif CD

05 Ağustos 2004 - 25544          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7641 4-MTA (Methyl-4-Methylthiophenethylamine) İsimli Amphetamin Türevi Olan Psikotrop Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait İki Adet Karar

Yönetmelikler

- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik

- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Disiplin, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Disiplin, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Sicil, Sicil Amirleri ve Ödül Yönetmeliği- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Sicil, Sicil Amirleri ve Ödül Yönetmeliği

- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği

- Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 6)- Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 6)

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

- Özelleştirme YüksekKurulunun2004/63 Sayılı Kararı

- Özelleştirme YüksekKurulunun2004/65 Sayılı Kararı

- Adana İlinde İnşaat Kalfa ve Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (No: 2004/2)

- Antalya İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Anız ve Her Türlü Bitki Örtüsünün Yakılmasının Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2004/3)

- Gaziantep İli Sınırları İçerisinde Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunmasına Dair Karar (No: 2004/3)

- Niğde İlinde Basın Açıklamalarının Nerelerde Yapılıp-Yapılamayacağına Dair Karar (No: 2004/01)

DÜZELTME

- 29/5/2004 Tarihli ve 25476 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Milli Savunma Bakanlığına Ait Tebliğ ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları