İnteraktif CD

31 Temmuz 2004 - 25539           

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5228 Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5228 Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5230 Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 5230 Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5232 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5232 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Ahmet Çetin ZÖNGÜR'ün Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/45)

Atama Kararları

- Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Tebliğ

- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 34) - Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 34)

İlanlar

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c- Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz