İnteraktif CD

27 Temmuz 2004 - 25535          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5226 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun- 5233 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına,Millî Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına,Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait 15 Adet Atama Kararı

Yönetmelikler

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

- Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Genelge

- 2005 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları (Genelge-2004/1)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/128 (3308 Sayılı kanun ile İlgili), K: 2004/23 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/128 (3308 Sayılı kanun ile İlgili), K: 2004/23 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları