İnteraktif CD

23 Temmuz 2004 - 25531          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu- 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu

- 5217 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5217 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7599 Türkiye-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Tüzük

- 2004/7626 Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla,Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2004/7626 Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla,Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına Vekalet Eden Devlet Bakanı Mehmet AYDIN Yurt Dışına Gideceğinden, Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Veklet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

Yönetmelikler

- 2004/7627 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 36 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malûl Olanlar ile Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesine Dair Tebliğ

- Jandarma Genel Komutanlığı Mensuplarından Malûl Olanlar ile Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesine Dair Tebliğ

- Elektrik Enerjisi Üretmek Amacıyla Aynı Bölge ve Aynı Kaynak İçin Yapılmış Birden Fazla Lisans Başvurusu Olması Halinde Seçim Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları