İnteraktif CD

22 Temmuz 2004 - 25530          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5221 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun- 5221 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun

TBMM Kararı

- 817 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7564 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ulaştırma Karma Komisyonu Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararı

Vatandaşlık Kararı

- 242 Kişi ile İlgili Verilen İptale İlişkin Karar

Yönetmelikler

- Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin 5, 6, 7 ve 13 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 36)- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 36)

- İthalat: 2004/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Kurul Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 342 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları