İnteraktif CD

21 Temmuz 2004 - 25529          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5218 Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5218 Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 5219 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5219 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5220 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5220 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5222 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5222 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5223 Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun- 5223 Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

- 5224 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun- 5224 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun

- 5225 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu- 5225 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/14)

- Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim Lisansı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/4)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/119, (6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2004/37 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/119, (6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2004/37 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/85, (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili), K: 2004/61 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/85, (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili), K: 2004/61 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları