İnteraktif CD

15 Temmuz 2004 - 25523          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2004/7522 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7537 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7538 Türkiye-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7552 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7553 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7556 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2004/7556 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7577 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Polis Teşkilatı Arasında İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7578 Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7520 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2004/7542 Konya İli, Cihanbeyli İlçesinde Bulunan "Hizmet Götürme Birliği"nin Adının "Köylere Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2004/7561 Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esaslarına Dair Karar

- 2004/7586 Merkezi Ankara'da bulunan "Ankara Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğine Yardım Derneği"nin İzin Almadan Yardım Toplayan Derneklerden Sayılması Hakkında Karar

- 2004/7587 Manisa İli, "Akhisar İlçesi Köyler ve Belediyeler Toplum Kalkınma Birliği"nin Adının "Akhisar İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

Vatandaşlık Kararları

- 3071 Kişiye Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Verilmesi Hakkında Karar

- 7 Kişi ile İlgili Bilgilerin Düzeltilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- 2004/7543 Resmi Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 6831 Sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği- Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

Tebliğler

- 2004 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Haziran Ayına Ait Yurtiçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Haziran Ayına Ait Yurtiçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2004 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ- 2004 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar   - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları