İnteraktif CD

14 Temmuz 2004 - 25522          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 814 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Adalet, Bayındırlık ve İskan ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü

- Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

- Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (70/157/AT)

- İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin 5 ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Müsaade Edilebilir Azami Dış Gürültü Seviyeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2004/4)

- Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/03)

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları